Welcome to Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology. Website from Thailand

VISTEC มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นทางด้านการสร้างงานวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และต่อยอดไปสู่การวิจัยทางเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ได้จริงของสังคมไทยในอนาคต รายการ เป็นเมือง ช่อง Thai PBS3 15 Oct 2019